Polityka prywatności

 1. Strona internetowa locationscout.pl jest prowadzona przez firmę Gekko Management Urszula Kukulska-Onopa. Strona służy prezentowaniu nieruchomości, których właściciele (zwani dalej WŁAŚCICIELEM lub WŁAŚCICIELAMI) są zainteresowani ich wynajmem do różnego rodzaju produkcji filmowych, telewizyjnych i reklamowych, a także przedsięwzięć o charakterze eventu promocyjnego (zwanych dalej PRODUKCJAMI). Cel ten może być osiągnięty jedynie wówczas, gdy WŁAŚCICIELE podadzą swoje dane osobowe umożliwiające kontakt z nimi, gdy pojawi się możliwość wynajmu.
 2. Administratorem danych osobowych WŁAŚCICIELI w rozumieniu art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (zwanej dalej RODO), jest firma Gekko Management Urszula Kukulska-Onopa z siedzibą pod adresem ul. Chodkiewicza 6 m 76, 02-593 Warszawa (zwana dalej ADMINISTRATOREM).
 3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak odmowa podania danych lub podanie błędnych danych osobowych, może skutkować brakiem możliwości kontaktu z WŁAŚCICIELAMI, co uniemożliwi wynajęcie nieruchomości.
 4. Dane WŁAŚCICIELI przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO” i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 5. Dane osobowe WŁAŚCICIELI mogą być przetwarzane w celu:
  1. nawiązania kontaktu w sprawie umówienia spotkania u WŁAŚCICIELA nieruchomości i wykonania w niego dokumentacji zdjęciowej;
  2. nawiązania kontaktu w celu sprawdzenia dostępności nieruchomości do PRODUKCJI i zbadania zainteresowania właściciela daną PRODUKCJĄ;
  3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.
 6. WŁAŚCICIELOM przysługuje prawo:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją WŁAŚCICIELA, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie ADMINISTRATORA będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
  3. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody WŁAŚCICIELA oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez ADMINISTRATORA danych osobowych, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. WŁAŚCICIEL jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących WŁAŚCICIELA, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Powyższe postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie instytucji, które są upoważnione do otrzymywania danych z mocy prawa, m.in. w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych lub organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez wyraźnej zgody.
 8. Do danych osobowych przetwarzanych przez ADMINISTRATORA mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni współpracownicy na podstawie umowy z ADMINISTRATOREM. Zobowiązani są oni do zachowania danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom trzecim.
 9. Strona internetowa oraz miejsca, w których ADMINISTRATOR przechowuje dane, są chronione z należytą starannością wymaganymi środkami technicznymi.
 10. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych WŁAŚCICIEL może się skontaktować z ADMINISTRATOREM wysyłając maila na adres urszula.onopa@locationscout.pl. lub drogą pocztową wysyłając list na adres siedziby firmy: Chodkiewicza 6 m 76, 02-593 Warszawa.
 11. Dane osobowe WŁAŚCICIELA będę przechowywane przez ADMINISTRATORA od momentu ich powierzenia przez WŁAŚCICIELA do momentu cofnięcia zgody, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionych celów ADMINISTRATORA.
 12. Niniejsza wersja polityki prywatności wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2018. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.